Wycena i pośrednictwo

Marta Wojcieszkiewicz

ul. Warszawska 11

05-555 Tarczyn

 

ul. Branickiego 11/189

02-972 Warszawa

 

tel.: (+48) 669 246 618

email: wipmw@wipmw.pl

ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG:

Firma zajmuje się sporządzaniem wycen:

 • nieruchomości lokalowych: mieszkalnych, niemieszkalnych (m.in. użytkowych),
 • budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 • nieruchomości gruntowych,
 • nieruchomości komercyjnych,
 • ograniczonych praw rzeczowych,
 • innych.

Operaty szacunkowe w/w nieruchomości sporządzane są dla celów:

 • sprzedaży,
 • zabezpieczenia wierzytelności bankowych,
 • podatkowych,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
 • naliczenia opłaty adiacenckiej i planistycznej,
 • ustalenia wartości środków trwałych do amortyzacji,
 • innych.

CENA:

Cena operatu szacunkowego uwarunkowana jest następującymi czynnikami:

 • przeznaczeniem, powierzchnią oraz rodzajem części składowych posadowionych na wycenianej nieruchomości,
 • nakładem pracy wymaganym do rzetelnego wykonania operatu szacunkowego,
 • terminem wykonania operatu szacunkowego,
 • wysokością kosztów niezbędnych do poniesienia przy wykonywaniu operatu szacunkowego, m. in. dojazd, pozyskanie cen transakcyjnych, podatki i opłaty.

Cena każdego operatu szacunkowego jest ustalana indywidualnie przy wykorzystaniu w/w czynników.