Wycena i pośrednictwo

Marta Wojcieszkiewicz

ul. Warszawska 11

05-555 Tarczyn

 

ul. Branickiego 11/189

02-972 Warszawa

 

tel.: (+48) 669 246 618

email: wipmw@wipmw.pl

Poniższe dokumenty stanowią podstawę do określenia stanu prawnego nieruchomości zgodnie z:

 1. Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (z późn. zm.);
 2. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (z późn. zm.);


W zależności od rodzaju nieruchomości do wyceny wymagane są następujące dokumenty:

 • Wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej
 1. Aktualny odpis z księgi wieczystej (dokument aktualny przez 3 miesiące od daty wydania);
 2. Wypis z ewidencji gruntów i budynków;
 3. Mapa ewidencyjna (kopia lub wyrys);
 4. Pozwolenie na użytkowanie obiektu lub potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy (zgłoszenie);
 5. Dokument potwierdzający powierzchnię budynku np. inwentaryzacja powykonawcza, fragmenty zatwierdzonego przez właściwy urząd projektu architektoniczno-budowlanego t.j. zestawienie powierzchni, opis techniczny, rzuty kondygnacji, lub pozwolenie na budowę, potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy (zgłoszenia) lub pozwolenie na użytkowanie obiektu – jeżeli zawierają dane dotyczące wielkości powierzchni użytkowej;
 6. Wypis z ewidencji gruntów i budynków dla działki będącej drogą publiczną oraz dla działek, przez które zapewniony jest dostęp do drogi publicznej lub zaświadczenie o obsłudze komunikacyjnej nieruchomości wydane przez właściwy urząd (np.: urząd miasta/gminy, zarząd dróg)
 7. Dokumentacja fotograficzna – wykonywana przez rzeczoznawcę majątkowego
 • Wycena nieruchomości lokalowej – prawo własności
 1. Aktualny odpis z księgi wieczystej (dokument aktualny przez 3 miesiące od daty wydania);
 2. Dokumentacja fotograficzna – wykonywana przez rzeczoznawcę majątkowego;
 • Wycena spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 1. Aktualny odpis z księgi wieczystej lokalu / domu (gdy założono odrębną KW dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu / domu jednorodzinnego);
 2. Jeżeli brak odrębnej KW dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – odpis z księgi wieczystej dla gruntu na którym posadowiony jest budynek;
 3. Jeśli brak odrębnej księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego lokalu –zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej komu przysługuje spółdzielcze prawo, informacji o powierzchni użytkowej lokalu wraz z numerem KW obejmującej działkę, na której znajduje się budynek;
 4. Dokumentacja fotograficzna – wykonywana przez rzeczoznawcę majątkowego